Wytwórcą odpadów jest każdy, kto przyczynia się do powstawania śmieci oraz każdy ktoprzeprowadza wstępne przetwarzanie , mieszanie bądź inne działąnia powodujące zmianę charakteru czy też składu tych odpadów.
Posiadaczem odpadów jest każdy, kto rzeczywiście włada odpadami (wytwórca odpadów, inne osoba fizyczna, osoaba prawna lub też jednostka organizacyjna), domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.
Odpady można podzielić na dwie kategorie: odpady komunalne, które powstają zazwyczaj w gospodarstwach domowych i na terenie prowadzonej działalności gospodarczej; odpady wytworzone w sektorze gospodarczym, powstają w procesie produkcyjnym oraz podczas świadecznia usług. Postępowanie z drugim rodzajem odpadów reguluje Ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Ustawa to dzieli odpady na: niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.


W internecie można znaleźć wiele rozwinięć tej ustawy, która już została zniesiona i pozmieniana, ale w żadnym miejsu nie ma jasno określone czy technik wytwarza odpady medyczne. Odpady produkowane są w lecznictwie otwartym, zamkniętym, podmiotach medycznych róznego rodzaju - laboratorium protetyczne nie jest żadnym z nich, więc idąc tym tokiem myślenia nie produkuje odpadów medycznych. Tutaj tak naprawdę pojawia się własna interpretacja przepisów, jeżeli technik uważa że wytwarza odpady, których nie powinien wyrzucać do odpadów komunalnych powinien zarejestrować się w odpowiednim miejscu. 


Na stronie IGTD pojawiają się komunikaty o konieczności zarejestrowania się do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”. Konieczność tę ma regulować: Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 1981 z późn. zm.) - wczytując się w rozporządzenia marszałków województw nie ma w nich ani słowa o technikach dentystycznych. Wśród wymienionych podmiotów, które muszą się zarejestrować wymieniani są: 
1) wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, 
2) wprowadzający baterie lub akumulatory, 
3) wprowadzający pojazdy, 
4) producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań, 
5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, 
6) wprowadzający na terytorium kraju opony, 
7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.
Do żadnych z tych grup nie można zaliczyć działalności pracowni protetycznej. Jaki jest więc cel szukania na siłę kolejnych rozporządzeń ministrów, aby utrudnić pracę technikom i skomplikować im start w tym zawodzie i rozpoczęcie własnej działalności?


Po 20 miesiącach od daty uchylenia starego rozporządzenia, dokładnie 24 listopada 2017 roku weszło w życie nowe, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975). Rozporządzenie to w sposób szczegółowy określa sposób postępowania:
a) z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytwarzania i w miejscu wezwania;
b) sposób postępowania przy gromadzeniu odpadów medycznych w pojemnikach lub workach;
c) warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach.
Jednak w dalszym ciągu nie określa ono czy laboratorium protetyczne należy do podmiotów, które mają obowiązek zgłaszania się do odpowiednich organów. Laboratorium nie jest gabinetem lekarskim ani placówką medyczną. Każdy wycisk jaki technik otrzymuje powinien być zdezynfekowany, a jeżeli nie jest technik sam może to zrobić - łyżki wyciskowe wraz z masą może odesłać do gabinetu stomatologicznego , z którego je otrzymał, tym samym pozbywa się odpadów. Należy dodać, że tylko wyciski mogą być uznane za odpad medyczny, gips, akryl, nylon, polimery i inne substancje można zaliczyć bardziej jako odpad chemiczny.