Dane zbierane przy rejestracji konta
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać adres e-mail oraz hasło, które są niezbędne w procesie identyfikacji użytkowników oraz umożliwiają kontaktowanie się przez Administratora z zarejestrowanymi użytkownikami.
W sekcji "Mój profil", dostępnej po zalogowaniu, użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe dane, wykorzystywane m.in. podczas wystawiania certyfikatów.
Dane podawane przy płatnościach
Podczas dokonywania płatności kartą za wybrany produkt konieczne jest podanie swojego imienia i nazwiska, a także danych karty kredytowej (numer, data ważności, kod CVV2/CVC2). Wynika to z pełnej integracji z platformą płatności elektronicznych eCard.
Administratorem danych osobowych podanych w procesie płatności jest operator użytego systemu płatności, w związku z tym zasady postępowania z danymi podawanymi w trakcie zakupu będą regulować dokumenty partnerów (regulaminy korzystania z usług, polityki prywatności).
Wykorzystywanie danych
Dane użytkowników wykorzystywane są w celu: umożliwienia dostępu do płatnych treści i dokonywania płatności, podniesienia jakości świadczonych usług, umożliwienia kontaktu z użytkownikiem (np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie), prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych produktów własnych administratora danych lub firm trzecich.
Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników. Wyjątek stanowią przypadki, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub odbędzie się to na żądanie uprawnionych organów.
Administrator może ujawniać zbiorcze zestawienia statystyczne, jednak dane te nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników.
Kontakt z użytkownikiem
Administrator może kontaktować się z użytkownikiem za pomocą poczty e-mail, a także telefonicznie (jeśli użytkownik podał numer telefonu). Informacje otrzymywane od Administratora mogą mieć charakter informacyjny (np. odpowiedź na zadane pytanie, informacja o dokonanej płatności), a także marketingowy dotyczący produktów własnych administratora danych lub firm trzecich (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę).
Zmiana danych osobowych
Każdy zalogowany użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych podanych w zakładce "Moje dane".
Danych podanych w trakcie transakcji zakupu abonamentu nie można zmieniać ani usuwać.
Użytkownik nie ma również możliwości zmieniać lub usuwać danych zbieranych automatycznie (adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego).
Na podstawie Ustawy, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu uzasadnionego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia z bazy danych protetic.pl prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@protetic.pl.
Zabezpieczenie danych pobieranych od użytkowników
W celu ochrony Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach właściwych dla poziomu "wysoki" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). W szczególności, przesyłanie danych osobowych w sieci publicznej następować będzie przy użyciu szyfrowania HTTPS. Proces autoryzacji (logowania) do serwisu protetic.pl, a także formularz rejestracyjny zabezpieczone są za pomocą protokołu SSL, który zapewnia ochronę transmisji danych.
 
Administrator dokłada wszelkich starań aby dane Użytkowników zabezpieczone były przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystywaniem.
Protetic.pl oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających naszą stronę wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże informacji osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
  • wymagają tego przepisy prawa;
  • w celu świadczenia usług lecz po uzyskaniu stosownej zgody od użytkownika;
 
Zastrzegamy sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację użytkowników protetic.pl bądź innych osób odwiedzających serwis w celu wykorzystania danych do nawiązywanej współpracy z potencjalnymi klientami/ partnerami firmy.