Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.protetic.pl przez OFF Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rynek Główny 28 , 31-010 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000624489, NIP: 6762509389, REGON: 3647613810, za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.protetic.pl, na innych domenach wskazujących na poszczególne części serwisu.
Przed rejestracją w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej pisemnej umowy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rejestracji w Serwisie.
Definicje
Za każdym razem kiedy w Regulaminie używane są poniższe pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:
 • Operator Serwisu:
  Spółka OFF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. przy ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000624489, NIP: 6762509389, REGON: 3647613810
 • Serwis:
  serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym www.protetic.pl, umożliwiający dostęp do Usług;
 • Usługa:
  usługa świadczona w ramach Serwisu PROTETIC;
 • Użytkownik:
  podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składający Zamówienie określające warunki umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z Umowy;
 • Umowa:
  umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w powtarzających się okresach rozliczeniowych;
 • Abonament:
  opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym;
 • Okres rozliczeniowy:
  okres jednego roku lub inny okres rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym;
 • Dzień rejestracji:
  rozumie się przez to dzień, w którym, Użytkownik za pomocą wybranego przez siebie loginu i hasła zarejestruje się w Serwisie. Od dnia rejestracji rozpoczyna się bezpłatny dostęp do Usług, o ile taki przewiduje aktualna oferta Operatora Serwisu;
 • Cennik:
  rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu oraz po zalogowaniu w zakładce Moje konto -> Abonament informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi Serwisu. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu;
 • Bezpłatny dostęp do Usługi:
  rozumie się przez to okres, podczas którego Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z danej Usługi, służący zapoznaniu się Użytkownika z funkcjonalnością wybranej Usługi. Długość okresu bezpłatnego dostępu do Usługi oraz rodzaj Usługi, która objęta jest bezpłatnym okresem określone będą w aktualnej ofercie Operatora dostępnej na stronie www.protetic.pl.
 • Cookies:
  dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na serwerze, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu;

I. Konto Użytkownika
W celu zawierania Umów dotyczących poszczególnych Usług konieczne jest założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie. Zakładając konto Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na akceptację warunków Regulaminu oraz zobowiązany jest podać dane umożliwiające przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta (właściwy adres konta e-mail). Użytkownik akceptując regulamin akceptuje politykę prywatności, politykę cookies oraz RODO stosowane przez Protetic.pl.

Rodzaje kont/abonamentów
 1. W serwisie PROTETIC dostępne są 3 abonamenty (konta): darmowy, roczny i bezterminowy.
 2. Darmowe konto – umożliwia korzystanie z serwisu w pełni funkcjonalnej formie do 10 zleceń w ciągu miesiąca kalendarzowego – korzystanie z tego rodzaju konta nie wiąże się z ponoszeniem opłat. Liczba wprowadzanych zleceń to maksymalnie 10 na dany miesiąc kalendarzowy, po upływie miesiąca kalendarzowego limit odnowi się. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić abonament na wyższy.
 3. Miesięczne konto – pozwala na korzystanie z pełni funkcjonalnej wersji systemu przez 1 miesiąc.
 4. Roczne konto – pozwala na korzystanie z pełni funkcjonalnej wersji systemu przez 12 miesięcy, dodatkowo użytkownik otrzyma dokumenty pomocne przy rozpoczynaniu działalności pracowni protetycznej.
 5. Po wygasnięciu abonamentu i nie wykupieniu następnego Użytkownik cały czas będzie mieć dostęp do Konta Darmowego.
II. Zawieranie umów dotyczących Usług
Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika
 • Użytkownik przed zarejestrowaniem się do Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Aby rozpocząć pracę w Serwisie, Użytkownik musi zarejestrować się zgodnie z poleceniami Serwisu.
 • Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji w Serwisie, z tym że dostęp do Usług odpłatnych Użytkownik uzyskuje momencie potwierdzenia zaksięgowania uiszczonej opłaty za wybrany Abonament na koncie Operatora Serwisu. zgodnie z Cennikiem, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.
 • Podczas rejestracji do Serwisu Użytkownik wprowadza imię, nazwisko lub nazwę firmy, login i hasło.
 • Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:
  • modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać lub utrudniać normalne funkcjonowanie Serwisu, utrudniać jego dostępność innym Użytkownikom,
  • przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w odniesieniu do Serwisu,
  • dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Operatora lub podmiotów trzecich.
 • Operator oświadcza, że w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do Serwisu.
Szczegółowe warunki świadczenia Usług
 • Użytkownik może wybrać jeden abonament oferowanych przez Operatora Usług i korzystać z dostępnych w nim funkcjonalności zgodnie z Cennikiem i Regulaminem.
 • Po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za wybrany abonament, Użytkownik uzyskuje dostęp do danej Usługi zgodnie z zakresem wymienionym w Cenniku, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi lub odrębna Umowa dotycząca danej usługi stanowi inaczej. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na koncie Operatora Serwisu płatności dokonanej przez Użytkownikazgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.
 • Operator świadczy Usługi przez Okres Abonamentowy.
 • Użytkownik po upływie Okresu Abonamentowego, w celu dalszego korzystania z Usług Serwisu, powinien dokonać opłaty za kolejny Okres Abonamentowy zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 • Użytkownik zobowiązany jest dokonywać opłat za korzystanie z Usług zgodnie z Cennikiem za każdy Okres Abonamentowy.
 • Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik otrzymuje bezpłatny Dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu zgodnie z aktualną ofertą i przez okres wskazany w aktualnej ofercie. (patrz "Rodzaje kont/abonametów, konto darmowe”) "
 • W przypadku nieopłacenia Abonamentu za korzystanie z Serwisu, typ konta Użytkownika zmienia się się na Konto Darmowe z możliwością wprowadzania do 10 zleceń w każdym miesiącu kalendarzowym (patrz. Rodzaje kont/abonamentów, Konto Darmowe). Chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.
 • W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług odpłatnych w trakcie Okresu Abonamentowego, opłata uiszczona przez Użytkownika za ten okres nie podlega zwrotowi.
Okres świadczenia Usług
Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług świadczonych przez Operatora wysyłając prośbę o usunięcie konta Operatorowi Serwisu droga mailową na adres kontakt@protetic.pl.
Zaprzestanie świadczenia Usług przez Operatora może nastąpić w szczególności:
 • śmierci Użytkownika,
 • zakończenia trwania okresu Abonamentowego i nieuiszczenia przez Użytkownika należności za kolejny Abonament,
Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
 • umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
 • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
 • dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
 • działa na szkodę Operatora,
 • podał nieprawdziwe dane,
 • utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Operatora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła,
 • wyraził sprzeciw na podpowierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2), o którym mowa w Dokumencie RODO,
 • w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
W takich przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Operatora ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty.
W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Operatora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika
W przypadku zawieszenia przez Użytkownika działalności gospodarczej za okres, za który została zawieszona działalność gospodarcza przez Użytkownika, Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem.
III. Płatności
 1. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika, podanych przy płatności za Abonament i jest dostępna po zalogowaniu w zakładce Moje konto -> Abonament.
 2. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 3. Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Użytkownik.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Serwisu.
 5. Usunięcie loga "Protetic" jest płatne dodatkowo, w wysokości 20% ceny wybranego abonamentu. W innym wypadku, logo traktowane jest jako integralny element systemu.
IV. Ogólne obowiązki Stron
 1. Serwis protetic.pl dostępny jest dla Użytkowników przez całą dobę. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.
  Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług, w tym ich dodawania i usuwania. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu.
  W ramach świadczenia Usługi Operator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
  Operator podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu.
  Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Operatora ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
 2. Operator Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do serwisu lub utrudniających dostęp do usług. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych awarii w terminie dłuższym niż 7 dni, Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Użytkownik, korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Operatora Serwisu drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 5. Operator serwisu potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi Protetic jest Użytkownik.
 6. Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowaną na stronie założonej przez Użytkownika.
 7. Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści leżą po stronie Użytkownika.
 8. W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych, Operator Serwisu ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.
 9. W przypadku naruszania norm współżycia społecznego, Operator Serwisu może zablokować konto Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania działań naruszających normy.
 10. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  • przerw w dostawie usługi lub niedostępności serwisu Protetic niezależnych od Operatora Serwisu lub będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
  • niepoprawnego funkcjonowania systemu niebędącego winą Operatora, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej,
  • dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
  • nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu,
  • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy.
 11. Całkowita odpowiedzialność Operatora Serwisu względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat dokonanych w ciągu ostatniego roku kalendarzowego, jakie Użytkownik wniósł na rzecz Operatora Serwisu z tytułu świadczenia usług.
V. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.
 • Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych i marketingowych. Na podany e-mail będziemy przesyłali wyłącznie informacje odnośnie systemu i sporadycznie odnośnie innych rozwiązań naszej firmy, ale w każdej chwili Użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich e-maili.
 • Użytkownik powierza Dane do przetwarzania Operatorowi Serwisu wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Operatora Serwisu wynikających z Regulaminu. Wszystkie Dane osobowe wprowadzone są przez Użytkownika do Serwisu z prawem dalszego powierzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym.
VI. Cookies
 1. Protetic.pl informuje, że wykorzystuje pliki typu Cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu.
 2. Stosowane przez Protetic Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Pliki Cookies pozwalają dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Rodzaj i trwałość Cookies wykorzystywanych przez Protetic zależy od specyfiki danego Serwisu i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Ze względu na czas przez jaki plik Cookie będzie umieszczony w Urządzeniu, pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia,
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 6. Ze względu na pochodzenie, pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:
  • Cookies własne: umieszczone w Serwisie bezpośrednio przez Protetic,
  • Cookies zewnętrzne: umieszczone w Serwisie przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez Protetic (np. Google Analytics, Gemius SA, Crazy Egg).
 7. Protetic wykorzystuje Cookies m.in. w następujących celach:
  • konfiguracji Serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji Serwisu,
  • uwierzytelnianiu Użytkownika w Serwisie i utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości,
  • pozyskiwania informacji o źródle, z którego Użytkownik trafił na stronę Serwisu (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego, Google Adwords),
  • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam i usług,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 8. Wykorzystywanie plików Cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu, jest dozwolone pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi uprzednią zgodę na takie działanie.
 9. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 8, za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej.
 10. Użytkownik Serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu (szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączenia obsługi plików Cookies są dostępne w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych).
 11. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. przeglądarki internetowe), domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików Cookies na urządzeniach użytkowników serwisu. Użytkownik Serwisu powinien sprawdzić ustawienia oprogramowania, z którego korzysta i ewentualnie dokonać odpowiednich zmian tych ustawień. W szczególności można zmienić ustawienia tego oprogramowania w taki sposób, żeby zablokować automatyczną obsługę plików Cookie.
 12. Jeżeli Użytkownik Serwisu wyrazi zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików Cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez serwis plików Cookies w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności, w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. W takim przypadku Spółka będzie uprawniona do wykorzystywania plików Cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu.
 13. Spółka informuje, że wyłączenie przez Użytkownika Serwisu obsługi plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.
VII. Ochrona danych i bezpieczeństwo
 • W przypadku gdy za pośrednictwem Serwisu Protetic.pl Operator Serwisu uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika, stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału.
 • Protetic dba o prywatność Użytkowników - dzięki specjalnym zabezpieczeniom technologicznym oraz proceduralnym gwarantujemy Użytkownikom bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są dla celów związanych z realizacją usług oferowanych w Serwisie lub organizacją akcji promocyjnych oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane Użytkownika są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 • Protetic oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • Wszelkie dane i informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane osobowe trafiają z Urządzenia do Serwisu z wykorzystaniem technologii kryptograficznych (np. protokołu Secure Sockets Layer (SSL) przy użyciu klucza szyfrującego o długości 128 bitów lub protokołu Transport Layer Security (TLS) przy użyciu klucza szyfrującego o długości 256 bitów).
 • W przypadku gdy Protetic świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, ich realizacja odbywa się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zgodnie z jej zastrzeżeniami dotyczącymi przesyłania informacji handlowych z wykorzystaniem danych osobowych podanych przez osoby korzystające z Serwisu. Usługa realizowana jest również w oparciu o akty prawne związane ze specyfiką danej usługi.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator informuje Użytkownika, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 • Użytkownik nie powinien używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
 • Użytkownik w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https://.
 • Użytkownik nie powinien zapisywać swoich haseł do Serwisu ani udostępniać ich osobom nieupoważnionym.
 • Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Operatorowi.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie.
VIII. Wymagania techniczne
Celem korzystania z Usług Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora, którym posługuje się Użytkownik
 • Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 • W przypadku Usług dostępnych przy użyciu urządzeń mobilnych, technicznym warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML.
 • Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest jedynie po spełnieniu w/w wymagań technicznych. Operator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika powyższych wymogów.
IX. Zmiana regulaminu
Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:
 • zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
 • konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
 • w innych uzasadnionych przypadkach.
O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie do Użytkownika komunikatu zawierającego treść nowego Regulaminu lub informacji o pojawieniu się nowego Regulaminu. Nowy Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Serwisu.
W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika treści nowego Regulaminu Operator będzie świadczył Usługi na zasadach określonych w nowym Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest stosować postanowienia nowego Regulaminu.
Niezaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Usług i rozwiązaniem umowy, co wiąże się z usunięciem konta w serwisie.
W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta Użytkownika w serwisie, wynikłego z niezaakcentowania nowego Regulaminu, zgodnie z polityką prywatności, Operator zastrzega sobie prawo przechowywania danych użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usługi, przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń.
Aktualna wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem 1.08.2018 r.
X. Procedura reklamacji
Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontak@protetic.pl
 • Reklamacja powinna być wysłana z adresu mailowego wskazanego w koncie Użytkownika jako adres do kontaktu i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż to wynika z obowiązującego Prawa Telekomunikacyjnego. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację jest przesyłana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie.
 • W razie prawdopodobieństwa przekroczenia terminu określonego prawem Telekomunikacyjnym, Operator poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia sprawy.
XI. Postanowienia końcowe
Spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.
Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Operatora oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika.
Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:
 • Polityka Prywatności,
 • RODO
 • Cookies
Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu.
Korespondencja z Operatorem odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego podanego do kontaktu w Serwisie Operatora.