Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – czyli nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Obejmuje ono wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do aktualnych wymogów prawnych. Wszystko po to, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz poinformować o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich oraz innych uprawnieniach, które gwarantuje rozporządzenie. Serwis protetic.pl pracuje w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych.

O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług oraz dokumentacji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na dane użytkowników, będziemy informować na bieżąco.

Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest OFF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków. (numer KRS 0000624489).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: kontakt@protetic.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Na naszej stronie Masz możliwość utworzenia konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jeżeli utworzysz konto wypełniając formularz rejestracyjny, będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail, który wpisałeś w formularzu oraz hasło.

Podanie niektórych danych jest konieczne do skorzystania z usług i funkcjonalności konta. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności. Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu informowania o świadczonych przez nas usługach. Przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Okres przechowywania danych

W przypadku posiadania przez Ciebie konta w serwisie protetic.pl, Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).
W celu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych do celów marketingowych użytkownik powinien napisać do nas na adres e- mail: kontakt@protetic.pl

Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkownika w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom oraz współpracownikom naszej spółki, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych użytkowników w celu świadczenia usług, a także osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach. Dane użytkowników przekazujemy także związanym z nami spółkom, by informować użytkowników na bieżąco o działaniach oraz usługach podejmowanych przez spółki powiązane z nami.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zapewniamy, że wszystkim użytkownikom, których dane osobowe są przechowywane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.

Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: kontakt@protetic.pl

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tych uprawnień powinien napisać do nas na adres e-mail: kontakt@protetic.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Statystyki tworzone przez serwis protetic.pl

Prowadzimy statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i stron serwisu protetic.pl korzystając z:

  • wewnętrznych narzędzi analitycznych,
  • narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronach protetic.pl (np. odwiedzane przez Ciebie strony i podstrony protetic.pl, ilość czasu spędzonego na stronie, Twój adres IP, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.